Ενα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα A unique school (for [EN] see below)

Τελευταία μας επίσκεψη πριν αποχαιρετήσουμε το Μιανμάρ: το μοναστηριακό σχολείο Phaung Daw Oo (PDO), το οποίο επί 25 χρόνια παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε παιδιά που χωρίς αυτό θα είχαν εγκαταλείψει το σχολείο λόγω οικογενειακών και οικονομικών δυσκολιών. Πολλά είναι ορφανά, παιδιά τα οποία βρήκαν οι γείτονες κάπου παραμελημένα και τα φέρανε στους υπεύθυνους. Όταν το σχολείο ιδρύθηκε το 1993 από τον ως τώρα διευθυντή U Nayaka, απαριθμούσε 10 άτομα προσωπικό και 400 μαθητές. Αυτή τη στιγμή φοιτούν πάνω από 8500 μαθητές και το προσωπικό ξεπερνά τα 400 άτομα. Το σχολείο λειτουργεί χάρη σε δωρεές, κυρίως από Αυστραλία και Γερμανία, ενώ μέρος του διδακτικού προσωπικού αποτελείται από εθελοντές.

Μιλήσαμε με την 27χρονη Μόνικα, που ξεκίνησε ως μαθήτρια και πλέον έχει αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου. Η χαρά, η ευγνωμοσύνη και ο ενθουσιασμός της για την παρουσία μας ήταν βαθιά συγκινητική. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα του πλαστικού, ρουφούσε σαν σφουγγάρι κάθε ιδέα και πρόταση για το τι μπορεί να γίνει στο σχολείο. Μας επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πλήρως απούσα από τη διδασκαλία. Η ίδια έχει βάλει ως στόχο το PDO να γίνει το πρώτο σχολείο στη χώρα που προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση με ένα βιώσιμο και διαχρονικό χαρακτήρα.

Πέρα από τα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μας έδωσε μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σχολείο. Χάρη στην παρουσία εθελοντών χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η τεχνική του debate. Όσο μπορούν τουλάχιστον, αφού κι εδώ πολλές τάξεις ξεπερνούν τους 100 μαθητές.

Σχετικά με τις μεθόδους πειθαρχίας, παρόλο που στα δημόσια σχολεία χρησιμοποιείται το ξύλο, εδώ βάζουν τους μαθητές να διαλογίζονται Αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, καλούν τους γονείς στην τάξη για μια εβδομάδα ώστε να δουν ιδίοις όμασσι τη συμπεριφορά του παιδιού και να επιμεληθούν οι ίδιοι του θέματος. Υπάρχει βέβαια και η κλασική τιμωρία: Να βγουν από την τάξη ή να γράψουν κάτι πολλές φορές. Δυστυχώς, όπως παρατηρήσαμε, μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, αυτισμός ή ΔΕΠΥ είναι πλήρως άγνωστες και οι μαθητές απλά μπαίνουν στην κατηγορία του κακού ή άτακτου μαθητή. Εντύπωση μας έκανε επίσης πως υπάρχουν ταχύρρυθμα τμήματα για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε οι τάξεις να διατηρούνται ηλικιακά σχετικά ομοιόμορφες.

Όταν μετά από 3 ώρες ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τον δρόμο μας, συμφωνήσαμε πως θα έχουν την εξ αποστάσεως υποστήριξή μας σε γνώσεις και μεθόδους για ένα πιο οικολογικό σχολείο με ευαισθητοποιημένους μαθητές. Μαζί με τις προτάσεις μας λοιπόν, αφήσαμε και τα στοιχεία επικοινωνίας μας για μελλοντική χρήση.

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλουτίσετε το έργο του σχολείου με εξ αποστάσεως ιδέες ή με δια ζώσης εθελοντική διδασκαλία, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μαζί μας είτε απευθείας στο:

Phaung Daw Oo
Monastic Education School
Mandalay, Myanmar
[email protected]
www.pdoeducation.org

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη: Πετάλι Procycling Optika Mati Mati Geo Pharmacy Παναγιωτης Παπαπαναγιωτου
——-

[ΕΝ]
Our last visit before waving goodbye to Myanmar: The monastic school Phaung Daw Oo (PDO).
For the last 25 years this school provides wide and free access to education for children, who without this they would (for sure) had abandoned school because of family and financial deficiencies. Many of them are orphans, lost children who have been brought to the school’s representatives by neighbours.

The school was founded in 1993 by the headmaster U Nayaka, who is still continuing his work keeping the same position. This first year of foundation, the monastic school listed 10 people for staff and 400 students, in contrast to this moment, where the school lists more than 8500 students and a staff power of more than 400 people. Phaung Daw Oo is active and continues its’ purpose to Education due to donations, mainly coming from Australia and Germany, while a great part of the teaching staff is consisted from volunteers.

We had an inspiring discussion with the 27-year-old Monika, who started as student and now she is responsible for the secretarial support of the school. The joy, gratitude and her excitement for our presence was deeply moving. Highly sensitized for the use of plastic, she was particularly receptive to every thought and suggestion in order to apply these ideas to this (so-important-to-her) school. She ensured us for once more that the environmental education is fully absent in all the teaching processes. She is determined, by her own, PDO to be the first school in the country to promote the environmental awareness within a vital and timeless character.

In addition to the issues of the environmental education, she gave us also interesting informations for the actual functioning of the school. Thanks to the volunteer’s occupation, the group-cooperative teaching and the method of debate are extensively used. These methods are limited by the numbers of students, which in many cases overcome the 100 students per classroom. In other issues and regarding the disciplinary methods, although public schools use several punishments, here (in PDO) they force children to meditate. After that, if the bad behavior continues, they invite their parents in the classroom for a week in order to see by themselves how their kid behaves and it’s up to them now to decide how to solve this problem. There is of course the traditional punishment: To be expelled from the classroom or to write something many times in a piece of paper.

Unfortunately, as we have observed, learning difficulties such as dyslexia, autism or ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) are fully undiscovered areas and students are simply generally be categorised as good or bad students. What had a great impression to us, is that there are advanced high-speed classes for older students in order for the classrooms to have an aging uniformity.

After 3 hours, and when the time for us to leave had come, we all agreed that they will have our support with knowledge and methods even from distance for a better, eco-friendly school with sensitized students. Therefore, together with our suggestions we gave also our contact informations.

If you are interested to reinforce the purpose of this school with ideas from distance or via an actual visit and volunteer work, you can contact us or directly to:

Phaung Daw Oo
Monastic Education School
Mandalay, Myanmar
[email protected]
www.pdoeducation.org

el Greek
X